Shiv Ka Divyagaan - Srimad Bhagwat Geeta   - BK Sachin

Contact Us


Sr No. Title Mp3 Shlok No Shlokas in Sanskrit Pdf
           
 

Chapter-01 - Arjun Vishhaad Yog

       
  001. Ep. 001 - Gita Chapter- 01 1
  002. Ep. 002 - Gita Chapter- 01 2
  003. Ep. 003 - Gita Chapter- 01 3 to 11
  004. Ep. 004 - Gita Chapter- 01 12 to 19
  005. Ep. 005 - Gita Chapter- 01 20 to 22
  006. Ep. 006 - Gita Chapter- 01 23 to 29
  007. Ep. 007 - Gita Chapter- 01 30 to 32
  008. Ep. 008 - Gita Chapter- 01 33 to 36
  009. Ep. 009 - Gita Chapter- 01 37 to 40
  010. Ep. 010 - Gita Chapter- 01 41 to 44
  011. Ep. 011 - Gita Chapter- 01 45 to 47
           
 

Chapter-02 - Sankhya Yog

Mp3 Shlok No Shlokas in Sanskrit Pdf
  012. Ep. 012 - Gita Chapter- 02 1 to 3
  013. Ep. 013 - Gita Chapter- 02 4 to 8
  014. Ep. 014 - Gita Chapter- 02 9 t0 11
  015. Ep. 015 - Gita Chapter- 02 12 to 13
  016. Ep. 016 - Gita Chapter- 02 14 to 15
  017. Ep. 017 - Gita Chapter- 02 16
  018. Ep. 018 - Gita Chapter- 02 17 to 20
  019. Ep. 019 - Gita Chapter- 02 21 to 25
  020. Ep. 020 - Gita Chapter- 02 26 to 28