Contact us                        Search Website                   Daily Murli                          Digital Brahmakumaris                     Hamari Rajdhani   
             Mobile Murli
                     Baba Portal                        Contribution Link                 Contribution Account                       Omshanti Store


Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 02-12-18 - Part-1   Part-2 Murli   
Q-A    Silence Ki Shakti 

Ishweriya Palna Ka Madhyam Murli - Suraj Bhai - 03-12-18 - Mp3   Mp4  
Sankalpon Ka Khajana - Bhagwan Bhai - 02-12-18
Lakshagraha Mein Pandav - BK Dr Sachin - 03-12-18   Yoga Commentary - BK Dr Sachin - 03-12-18
Holiest Highest Richest - Eng - Suraj Bhai - 03-12-18 Mp3 Mp4  
Khazane Badhane Ki Vidhi - Suraj Bhai - 01-12-18

Baba Milan 30-11-2018 (Old - 02.02.2007)
Hindi -  Old - Htm    Pdf  Mp3 Mp4      Today's Meeting - Hindi - Htm  Pdf  Mp3 Mp4
Eng -  Old - Htm    Pdf  Mp3 Mp4      Today's Meeting -  Eng - Htm  Pdf  Mp3 Mp4
Prabhu Milan - Suraj Bhai - 30-11-18  Hindi - Mp3 Mp4   Eng - Mp3 Mp4  
Subtle Meeting with Avyakt Bapdada - Sr. Shielu - 30-11-18 - Mp3 Mp4  
Murli Revision - Hindi - Brij Mohan Bhai - 30-11-18 - Mp3 Mp4  
Avyakt Milan Manthan - 30.11.18 - Hin   Eng
Prabhu Se Milan Manate Hai - Song - 30.11.18  Mp3 Mp4   AV Murli - Malayalam - Pdf - 30.11.18 

Roj Roj Navyane - Baba Milan Class - BK Dr Sachin - 30-11-18
 Overcoming Overthinking - Eng - Br. Ramnath - 28-11-18
Ek Anmol Chabhi - Mera Baba - BK Dr Sachin - 28-11-18

Sunday AV Murli Revision - Hindi - BK Dr Sachin - 25-11-18 - Part-1   Part-2 Murli  
Commentary       Q - A      Swamans    Antarmukhta Ki Bhatti  

Baba Milan Classes - 15.11.18  
Night Class - Dr Srimant Shahoo - 12-11-18
Karm Gati Ke 12 Guhytam Sutra - Karma Philosophy - BK Dr Sachin 

Old Headlines